Biography and Contact

I am a Ph.D. student of Faculty Information Technology at Monash University, Australia. 

I am supervised by Asst. Prof. Bohan Zhuang, Prof. Jianfei Cai, and Prof. Chunhua Shen.

My main research topic is efficient deep models for resource-constrained edge devices. 

Here is my CV and google scholar

Github: https://github.com/liujingcs.

Email: liujing_95@outlook.com

News

Publications

(* indicates equal contributions)

Yefei He, Luping Liu, Jing Liu, Weijia Wu, Hong Zhou, Bohan Zhuang

Neural Information Processing Systems, 2023

[arxiv]

Yefei He, Lou Zhenyu, Luoming Zhang, Jing Liu, Weijia Wu, Bohan Zhuang, Hong Zhou

International Conference on Computer Vision (ICCV), 2023

[arxiv]

Jing Liu, Bohan Zhuang, Peng Chen, Chunhua Shen, Jianfei Cai, Mingkui Tan

IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2023

[arxiv]

Bohan Zhuang, Jing Liu, Zizheng Pan, Haoyu He, Yuetian Weng, Chunhua Shen

International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2023

[arxiv]

Haoyu He, Jianfei Cai, Zizheng Pan, Jing Liu, Jing Zhang, Dacheng Tao, Bohan Zhuang

Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023

[arxiv][code]

Jing Liu, Zizheng Pan*, Haoyu He, Jianfei Cai, Bohan Zhuang

Neural Information Processing Systems (NeurIPS Spotlight), 2022

[arxiv][code]

Jing Liu, Jianfei Cai, Bohan Zhuang

[arxiv][code]

Haoyu He, Jing Liu, Zizheng Pan, Jianfei Cai, Jing Zhang, Dacheng Tao, Bohan Zhuang

[arxiv][code]

Zizheng Pan, Peng Chen, Haoyu He, Jing Liu, Jianfei Cai, Bohan Zhuang

[arxiv][code]

Jing Liu, Bohan Zhuang, Mingkui Tan, Xu Liu, Dinh Phung, Yuanqing Li, Jianfei Cai

[arxiv]

Zizheng Pan, Bohan Zhuang, Haoyu He, Jing Liu, Jianfei Cai

AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2022

[arxiv][code]

Zizheng Pan, Bohan Zhuang, Jing Liu, Haoyu He, Jianfei Cai

International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021

[arxiv][code]

Bohan Zhuang*, Mingkui Tan*, Jing Liu*, Lingqiao Liu, Ian Reid, Chunhua Shen

IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2021

[arxiv] [code] 

Jing Liu*, Bohan Zhuang*, Zhuangwei Zhuang*, Yong Guo, Junzhou Huang, Jinhui Zhu, Mingkui Tan

IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2021

[paper][code]

Peng Chen, Jing Liu*, Bohan Zhuang, Mingkui Tan, Chunhua Shen

Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR Oral), 2021

[arxiv][code]

Zheng Xie*, Zhiquan Wen*, Jing Liu*, Zhiqiang Liu, Xixian Wu, Mingkui Tan

European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020

[paper][code]

Shoukai Xu*, Haokun Li*, Bohan Zhuang*, Jing Liu, Jiezhang Cao, Chuangrun Liang, Mingkui Tan 

European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020

[paper][code]

Zhuangwei Zhuang*, Mingkui Tan*, Bohan Zhuang*, Jing Liu*, Yong Guo, Qingyao Wu, Junzhou Huang, Jinhui Zhu

Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2018 

[paper][code]

Professional Services

Awards and Scholarships

Thanks for your attention !